SM Mickiewicza

PRZETARGI I ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/1

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy w zakresie wykonania w latach 2020/ 2021:

  • Remontu tarasu wejściowego
  • Wymiany dźwigu osobowego
  • Robót drogowych
  1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup (50 zł z VAT), wpłata w kasie lub na rachunek bankowy Spółdzielni                                     o nr 95  1020  1332  0000  1402  0026  1644, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danego rodzaju robót zawierającej informacje  i warunki niezbędne do prawidłowego  porządzenia i złożenia oferty.
  2.   Odbioru Specyfikacji oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień można dokonać na podany adres e-mail lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1 w godz. 7.30-14.30 (wtorek w godz. 9.30-16.30), kontakt tel. 85-741 64 34 wew. 4.
  3.   Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16.10.2020r. do godz. 10:00.
  4.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2020r. o godz. 10:30 w biurze Spółdzielni – I piętro, sala świetlicy.
  5.   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
  6.   Oferty złożone w przetargu nie będą zwracane.