SM Mickiewicza

RODO

INFORMACJA
w związku z obowiązywaniem RODO

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zgodnie z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 27.04.2016r. ( Dz. Urz. UE z 04.05.2016) informuje, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 13/1, 15-082 Białystok.
  2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: iod@infinity-group.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni, oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami ( w szczególności ustawo prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeks cywilny i inne związane z prowadzeniem działalności spółdzielni).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań Administratora wynikający z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze i innych ustaw
  6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  9. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowy, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.