SM Mickiewicza

INFORMACJE

INFORMACJA

Zgodnie z zapisami uchwały nr XVIII/288/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. „w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych…”
(Dz.U. Woj. Podl. z 2020 poz. 7), odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), realizowany jest w II środę każdego  miesiąca.

         Odpady wielkogabarytowe, tj. meble, dywany, duży sprzęt AGD/RTV, powinny być wystawione na terenie nieruchomości w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru

(12 X; 9 XI; 7 XII)

15 wrzesień 2021

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
informuje, że w związku ze zmianą taryfy opłat za ciepło przez Enea Ciepło Sp. z o.o. (Decyzja OLB.4210.28.2020MSz2 zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki)  od dn. 05.02.2021r. ceny przedstawiają się jak niżej:22 styczeń 2021

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
informuje, że
w związku ze zmianą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Wodociągi Białostockie (Decyzja BI.RET.070.684.2018.IT z dn. 10.05.2018 r. zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku) od dn. 13.06.2020 r. cena wody zimnej za m3 wyniesie 8,20 zł.
Informujemy również, że w rozliczeniu zużycia wody za okres czerwiec – listopad 2020 r. za 12 dni czerwca tj.  01-12.06.2020 r. nastąpi szacunkowe rozliczenie zużycia wody w cenie 7,91 zł/m3.

Cena podgrzania 1 m3 wody nie ulega zmianie i nadal będzie wynosić 19,90 zł/m3.

24 marzec 2020